Contacte

PIERRE COMUNICA S.L., Rambla Nova 35, 1º 2ª - 43003 Tarragona - info@piercomunica.com CIF-B43559384 - Tel. 977226551. Inscrita en el Registre Mercantil Tarragona Tom 1449 Foli 104 Secció 8 Fulla T17781. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: L'informa que les dades personals facilitades en el present formulari CONTACTA seran inclosos en els processos de tractament de dades personals de responsabilitat de PIERRE COMUNICA S.L. a l'efecte de recaptar la sol·licitud d'informació d'usuaris, proveïdors, clients i donar compliment a la resta d'obligacions sanitàries, comptables, fiscals. Les dades personals seran tractats segons el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades EU 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Les dades es tractaran durant el període que estigui vigent la relació i una vegada vençuda, es conservaran segons els períodes que exigeixi la norma aplicable. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió (oblit), limitació al tractament i portabilitat, dirigint-se a PIERRE COMUNICA, S.L. mitjançant un missatge de correu electrònic a l'adreça: info@piercomunica.com, indicant el dret que desitja exercir i aportant documentació acreditativa de la seva identitat. L'Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades és la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

Contacte

PIERRE COMUNICA S.L., Rambla Nova 35, 1º 2ª - 43003 Tarragona - info@piercomunica.com CIF-B43559384 - Tel. 977226551. Inscrita en el Registre Mercantil Tarragona Tom 1449 Foli 104 Secció 8 Fulla T17781. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: L'informa que les dades personals facilitades en el present formulari CONTACTA seran inclosos en els processos de tractament de dades personals de responsabilitat de PIERRE COMUNICA S.L. a l'efecte de recaptar la sol·licitud d'informació d'usuaris, proveïdors, clients i donar compliment a la resta d'obligacions sanitàries, comptables, fiscals. Les dades personals seran tractats segons el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades EU 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Les dades es tractaran durant el període que estigui vigent la relació i una vegada vençuda, es conservaran segons els períodes que exigeixi la norma aplicable. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió (oblit), limitació al tractament i portabilitat, dirigint-se a PIERRE COMUNICA, S.L. mitjançant un missatge de correu electrònic a l'adreça: info@piercomunica.com, indicant el dret que desitja exercir i aportant documentació acreditativa de la seva identitat. L'Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades és la Agencia Española de Protección de Datos, calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

On estem

On estem